OECON GROUP

FacebookLinkedin

Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με Στόχο την Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης κατά τη Διάρκεια της Κρίσης

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από 01/01/2014 έως 31/08/2015, από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.
 2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
 4. Οι ομογενείς και οι πολίτες τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια διαμονής, η οποία να τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 5. Ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο (το οποίο υφίσταται κατά την έναρξη της δραστηριότητας και δεν μπορεί να μεταβληθεί κάτω του ελαχίστου 51% καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της δέσμευσης).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφάπαξ.
 2. Κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 € το οποίο καθορίζεται βάσει των παραστατικών που αντιστοιχούν στην καθαρή αξία των επιλέξιμων δαπανών, που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 15.000.000,00 ευρώ για 1.700 θέσεις για τα έτη 2015-2016.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Eνοίκια για την στέγαση της επιχείρησης (για τις επιχειρήσεις με έδρα την οικία ως επιλέξιμη δαπάνη λογίζεται το 1/3 της συνολικής αξίας του ενοικίου).
 • Παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.) (για τις επιχειρήσεις με έδρα την οικία ως επιλέξιμη δαπάνη λογίζεται το 1/3 το λογαριασμών).
 • Λογιστική και νομική υποστήριξη.
 • Αμοιβές συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της πράξης και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και την εκτέλεσή της.
 • Προβολή & Προώθηση επιχείρησης.
 • Προμήθεια γραφικής ύλης.
 • Κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης ή με τη λειτουργία της.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.
 • Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα για τις ίδιες δαπάνες.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Αποσβέσεις παγίων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος κατά το δωδεκάμηνο από την εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για να διερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητες ένταξης σας στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 

Η OECON GROUP πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 από τον φορέα Q-CERT.

iso-9001-2008-logo

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!
Σας υποσχόμαστε ότι θα σας στέλνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες και θα προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας!


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφόρηση.

Γιαννιτσών 90, 54627,
       Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0030 2310 256360