OECON GROUP

FacebookLinkedin

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2  «Στήριξη  για  επενδύσεις  στη  μεταποίηση,  εμπορία  ή  και  ανάπτυξη  γεωργικών προϊόντων»

Δράση  4.2.1:  «Μεταποίηση,  εμπορία  ή  και  ανάπτυξη  γεωργικών  προϊόντων  με  τελικό  γεωργικόπροϊόν.

Στις 16 Μαϊου 2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» του μέτρου 4.2 «Στήριξη  για  επενδύσεις  στη  μεταποίηση/εμπορία  και/ ή ανάπτυξη  γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Καταλυτική ημερομηνία είναι η 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

α)  Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β)  Γάλα.

γ)  Αυγά.

δ)  Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε)  Ζωοτροφές.

στ)  Δημητριακά.

ζ)  Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η)  Οίνος.

θ)  Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι)  Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ια)  Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ιβ)  Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ)  Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στόχοι της δράσης

Στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και  διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο  πλαίσιο  της  δράσης  4.2.1  ενισχύονται  πολύ  μικρές,  μικρές,  μεσαίες  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια της  σύστασης  2003/361/ΕΚ  της  Επιτροπής,  καθώς  και  μεγάλες  επιχειρήσεις. 

** Εξαιρούνται επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  υπό  τη  μορφή  της  κοινωνίας,  της εταιρείας  αστικού  δικαίου  και  της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

Απόκτηση  ή  βελτίωση  της  ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον  όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους  της  επένδυσης και 15% σε περίπτωση εγκαταλειμμένων  και  πρώην  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων.

2) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται  και  ο  εξοπλισμός  εργαστηρίων  στο  βαθμό  που εξυπηρετεί  την λειτουργία  της  μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές,  εξοικονόμησης  ύδατος  και  επεξεργασίας αποβλήτων,  εξοικονόμησης  ενέργειας,  δεν  ενισχύεται  ως  μεμονωμένη  δράση  αλλά  ως τμήμα  της  συνολικής  παραγωγικής  επένδυσης.  Δαπάνες  για  τη  σύνδεση  με  δίκτυα ηλεκτροδότησης,  υδροδότησης,  τηλεφωνίας,  γεωθερμίας  ενισχύονται  εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

4) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

- Οχημάτων  μεταφοράς  προϊόντων  ειδικού  τύπου  τα  οποία,  σύμφωνα  με  την εθνική  νομοθεσία,  θεωρούνται  απαραίτητα  για  την  λειτουργία  της  επένδυσης προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  ποιότητα  και  η  υγιεινή  του  προϊόντος

- Μέσα  εσωτερικής  μεταφοράς  που  καλύπτουν  τις  ανάγκες  της  επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

5) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISOHACCPBRC  GlobalStandardsIFS  FoodStandardGLOBALG.A.P. κλπ)

6) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

7) Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τις  εγκαταστάσεις  και  τον  εξοπλισμό  της  μονάδας, όπως  αμοιβές  αρχιτεκτόνων,  μηχανικών  και  συμβούλων,  αμοιβές  για  συμβουλές  σχετικά  με  την περιβαλλοντική  και  οικονομική  βιωσιμότητα,  συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  για  μελέτες σκοπιμότητας.

8)  Άυλες  δαπάνες  όπως  απόκτηση  ή  ανάπτυξη  λογισμικού  και  αποκτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  αδειών,  δικαιωμάτων  διανοητικής  ιδιοκτησίας,  εμπορικών  σημάτων,  δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

**** Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μεταγενέστερα της ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Οι γενικές δαπάνες είναι επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά  την 01.01.2014.

Όρια Προϋπολογισμού:

Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 είναι:

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.1

600.000 €

5.000.000 €

Ποσοστό Επιδότησης:

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 είναι:

Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών

προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη  δεν  υπερβαίνει  το  90%,  στην  περίπτωση  δράσεων  που  συνδέονται  με  συγχωνεύσεις οργανώσεων  παραγωγών  στο  πλαίσιο  της  δράσης  4.2.1.  Οι  συγχωνεύσεις  οργανώσεων παραγωγών  που  επιθυμούν  να  ενισχυθούν  στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης  δράσης  και παράλληλα  έχουν  ενισχυθεί  από  άλλο  πρόγραμμα  ως  συγχώνευση  οργάνωσης  παραγωγών, προσκομίζουν  σχετική  απόφαση  με  το  ποσοστό  χρηματοδότησής  τους,  προκειμένου  να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Δικαιολογητικά Ένταξης

1

1α.

Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας.

1β.

Για μορφές επιχειρήσεων Ε.Π.Ε και Α.Ε ΦΕΚ δημοσίευσης αρχικού καταστατικού  και τελευταίας τροποποίησης του.

1γ.

Για επιτηδευματίες έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

2

2α.

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου

2β.

Για τις εταιρείες  (εκτός  Γ.Ε.ΜΗ.)  ζητείται  Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων  με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων.  Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.

2γ.

Για  τις  Συνεταιριστικές  Οργανώσεις  ζητείται  αντίγραφο  του  Βιβλίου  Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου

3

Ισολογισμοί  και  αποτελέσματα  χρήσεως  για  τα  δύο  (2)  προηγούμενα  έτη  αυτού της  αίτησης,  υπογεγραμμένοι  αρμοδίως  και  δημοσίευση  αυτών  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  στο Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο.

Καταστάσεις  Οικονομικών  στοιχείων  (Έντυπο  Ε3)  ή/και  Έντυπα  δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος  νομικών  προσώπων  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.

Προσάρτημα  ή  Έκθεση  Διαπιστώσεως  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή,  των  δύο  (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

Φύλλο  Μερισμού  με  υπογραφές  νομίμου  εκπροσώπου  και  φοροτεχνικού,  των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

Ακριβές  απόσπασμα  πρακτικού  με  ορισμό  διαχειριστικής  αμοιβής  εταίρων  ή μετόχων.  Εάν  δεν  προβλέπεται  τέτοιου  είδους  διοικητικό  κόστος  απαιτείται  η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης νομίμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη χορήγηση διαχειριστικής αμοιβής.

Για  τους  εταίρους  ή  μετόχους  του  φορέα  απαιτείται  επιπλέον  η  προσκόμιση  των κάτωθι:

Ιδιώτες εταίροι ή μέτοχοι

1.  Εκκαθαριστικά  σημειώματα  της  Δ.Ο.Υ.  ενός  εκάστου  των  ιδιωτών  εταίρων  ή μετόχων  που  κατέχουν  ποσοστό  ίσο  ή  άνω  των  10%  του  συνόλου  εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, δύο (2) προηγούμενων ετών της αίτησης.

Επιτηδευματίες Εταίροι ή Μέτοχοι (ατομικές επιχειρήσεις ή Ν.Π.Ι.Δ.)

1.  Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό  ίσο ή άνω των 10% του  συνόλου  εταιρικών  μεριδίων  ή  μετοχών,  των  δύο  (2)  προηγουμένων  ετών  της αίτησης.

2.  Προσάρτημα  ή  Έκθεση  Διαπιστώσεως  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή,  ενός  εκάστου των  ιδιωτών  εταίρων  ή  μετόχων  που  κατέχουν  ποσοστό  ίσο  ή  άνω  των  10%  του συνόλου  εταιρικών  μεριδίων  ή  μετοχών,  των  δύο  (2)  προηγουμένων  ετών  της 2αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

3.  Έντυπα  Αναλυτικών  Περιοδικών  Δηλώσεων  (Α.Π.Δ.)  Ιδρύματος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Για  όλες  τις  συνεργαζόμενες  ή  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις  του  φορέα  απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των κάτωθι:

1.  Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο  Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.

2.  Προσάρτημα  ή  Έκθεση  Διαπιστώσεως  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή,  των  δύο  (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

3.  Έντυπα  Αναλυτικών  Περιοδικών  Δηλώσεων  (Α.Π.Δ.)  Ιδρύματος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Για συγγενεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών:

1) Δικαστική απόφαση συγχώνευσης

2) ΑΦΜ νέου φορέα

3) Ισολογισμοί δύο ετών προκειμένου να αποδεικνύεται η προγενέστερη διετή λειτουργία τους

Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης ενίσχυσης και τα έντυπα θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή το σύστημα TAXIS.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

4

Τίτλοι  ιδιοκτησίας  οικοπέδου  ή  και  εγκαταστάσεων  όπου  πρόκειται  να πραγματοποιηθεί  η  επένδυση,  οι  οποίοι  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών.

Κατά την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης γίνονται αποδεκτές και οι  περιπτώσεις μίσθωσης  οικοπέδων  και  εγκαταστάσεων  με  ιδιωτικό  συμφωνητικό  υπό  την προϋπόθεση  προσκόμισης,  πριν  την  οριστική  ένταξη,  της  συμβολαιογραφικής πράξης  και  του  πιστοποιητικού  μεταγραφής,  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον

δέκα (10) ετών από την υποβολή της αίτησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

5

Οι  αιτήσεις ενίσχυσης  θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από  τεχνικά σχέδια  ανεξάρτητα από  το  είδος  του  προτεινόμενου  επενδυτικού  σχεδίου.  Τα  τεχνικά  σχέδια  θα περιλαμβάνουν:

1.  τοπογραφικό διάγραμμα,

2.  διάγραμμα κάλυψης,

3.  κατόψεις,

4. σχέδια  διάταξης  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με  σχετικό  υπόμνημα,  τόσο  της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.

Είναι  δυνατή  η  αναζήτηση  πρόσθετων  τεχνικών  σχεδίων  από  τον  αιτούντα,  εφόσον κριθεί αναγκαίο.

6

Η  επιλογή  του  προτεινόμενου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  πρέπει  να  υποστηρίζεται από  τρεις  (3)  απολύτως  συγκρίσιμες  γραπτές  προσφορές  συνοδευόμενες  από  τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα  τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από  τους  επίσημους  τιμοκαταλόγους  των  προμηθευτών.

 Σε  περίπτωση  που  ο δικαιούχος  δεν  επιλέξει  την  οικονομικότερη  προσφορά,  το  επιπλέον  ποσό  θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

7

Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων (προμετρήσεις), συνοδευόμενος από δύο τουλάχιστον γραπτές εργολαβικές προσφορές .

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

8

Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. (αριθμ.οικ.12684/92/21-11-2014 – ΦΕΚ 3181/Β΄, όπως ισχύει κάθε φορά)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.

9

Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκδοσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες με το συνημμένο ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υ.Α.483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

10

Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης ο δικαιούχος δεν διαθέτει Άδεια Δόμησης, πρέπει τουλάχιστον να προσκομίσει την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Δήμου για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης. Η Άδεια Δόμησης πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης.

-  Για την καταβολή της τελικής δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) και θεωρημένη την Άδεια Δόμησης μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος τελικής δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης.

-  Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της ήδη υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας θεωρημένης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης δεν ζητείται ενίσχυση για κτηριακές εγκαταστάσεις

11

Βεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς για τη δυνατότητα σύνδεσης της μονάδας με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας.

12

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:

  • τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
  • μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
  • περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.
  • της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, κ.λ.π.)
  • τήρησης των άρθρων 6, 7 και 8 του Καν. 1303/2013 περί συμμόρφωσης της ενισχυόμενης πράξης με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, περί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκρισης και περί αειφόρου ανάπτυξης.
  • Πιστότητας αντιγράφου του Βιβλίου Μητρώου Μελών (για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις).

Δικαιολογητικά Βαθμολόγησης Υποψηφίων

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Η΄ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

1

$1-          Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  βαθμολόγηση  του  εν  λόγω  κριτηρίου  είναι  για  τους  φορείς  με υφιστάμενη  επεξεργασία  βιολογικών  πρώτων  υλών  ή  πρώτων  υλών  παραγόμενων  με  μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

$1-          Στην  περίπτωση  ίδρυσης  μονάδας  ή  παραγωγής  νέων  προϊόντων  σε  υφιστάμενη  μονάδα, προσκομίζονται  ιδιωτικά  συμφωνητικά  με  παραγωγούς  τα  οποία  εμπεριέχουν  ρήτρες  περί  μη συνεργασίας  και  να  κάνουν  αναφορά  σε  ποσότητες  α΄ύλης.  Τα  ανωτέρω  ιδιωτικά  συμφωνητικά είναι  τουλάχιστον  διετούς  διάρκειας  και  θεωρημένα  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  των συμβαλλόμενων μερών.

$1-          Σε  περίπτωση  που  ο  Φορέας  είναι  ατομική  επιχείρηση  ή  Συνεταιρισμός  και  η  πρώτη  ύλη προέρχεται  από  δική  του  γεωργική  εκμετάλλευση  ή  από  τα  μέλη  του,  τότε  ζητείται  θεωρημένο φωτοαντίγραφο  του  βιβλίου  εισαγωγής  α’  υλών  κατά  την  τελευταία  κλειόμενη  χρήση  πριν  την υποβολή της αίτησης, με αναφορά στη συνολική ετήσια εισαγωγή.

Τα  ανωτέρω  συμφωνητικά  συνοδεύονται  από  την  βεβαίωση  του  αρμόδιου  οργανισμού πιστοποίησης της α’ ύλης ως βιολογικής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2

$1-          Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές  προσκομίζεται  το σχετικό πιστοποιητικό ή η  σύμβαση  του  φορέα  με  τον  ΟΠΕΓΕΠ  και  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  την  περίοδο  υποβολής  του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η  διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, να έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσής του η οποία  συμπεριλαμβάνεται  στα δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης.

$1-          Για  τους  οίνους  που  χαρακτηρίζονται  ΠΟΠ  ή  ΠΓΕ  προσκομίζονται  σχετικές  βεβαιώσεις  κατάταξης από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

$1-          Τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν  οι φορείς που παράγουν προϊόντα  φέροντα  χρήση σήμανσης «νησιωτικό»  και  «ορεινό»  σε  συσκευασίες  που  πληρούν  τις  σχετικές  προδιαγραφές  καθώς  και προϊόντα  φέροντα  εθνικά  σήματα  πιστοποίησης  (π.χ.  ΑGRO  7)  καθορίζονται  από  σχετικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.

$1-          Για  τα  προϊόντα  συστήματος  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  προσκομίζεται  σχετική  σύμβαση  με  τον πιστοποιημένο φορέα.

Στην  περίπτωση  ίδρυσης  μονάδας  ή  παραγωγής  νέων  προϊόντων  σε  υφιστάμενη μονάδα,  η  επένδυση  θεωρείται  ολοκληρωμένη  και  εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση ολοκλήρωσης μόνο μετά την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδει ο αρμόδιος φορέας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:  ΚΡΙΤΗΡΙΑ:  3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ

6. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

  3

Για  τη  βαθμολόγηση  των  ανωτέρω  κριτηρίων,  επιλέξιμες  θεωρούνται  οι  δαπάνες  για  οικοδομικές εργασίες,  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  λοιπές  εργασίες  που  αφορούν  επεξεργασία  στερεών  και υγρών  αποβλήτων,  μεταποίηση  υποπροϊόντων,  βιολογικό  καθαρισμό,  ή  για  τυχόν  άλλες  εργασίες και εξοπλισμό που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

  4

 

Πλήρης  τεκμηρίωση της χρήσης  καινοτομίας  και  νέων  τεχνολογικών  από  το  κείμενο  της  μελέτης,  τα πιστοποιητικά των προμηθευτών  και  τα  έντυπα  τεχνικών  προδιαγραφών  του προβλεπόμενου  μηχανολογικού εξοπλισμού,  καθώς  και  από  βεβαιώσεις  επίσημων  ή  συλλογικών  φορέων  (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια  κλπ)  ή  άλλων  φορέων  της αγοράς  που  αναπτύσσουν  δραστηριότητα  (χρήση  ή εμπορία)  σχετική  με  το  εν  λόγω  προϊόν.  Συγκεκριμένα  για  τα επώνυμα  προϊόντα  προσκομίζονται τα πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ,  ΤΙΣ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΚΑΘΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Ή/ ΚΑΙ ΤΙΣ RIS3.

  5

Για  τη  βαθμολόγηση  της  ελλειμματικότητας  στη  μεταποιητική  υποδομή,  απαιτείται  σχετική βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:  ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  7

Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε.  (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Για την τεκμηρίωσή τους υποβάλλονται τα Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Σε  περίπτωση  που  ως  υφιστάμενη  θέση  εργασίας  λαμβάνεται  ο  επιτηδευματίας  ή  ο  εταίρος  ή  ο μέτοχος/οι της επιχείρησης πρέπει:

$1-          Για  τις  ατομικές  επιχειρήσεις  να  προσκομισθεί  η  έναρξη  εργασιών  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  και η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα, θεωρημένου για το έτος αναφοράς.

$1-          Για  τα  νομικά  πρόσωπα  να  προσκομισθεί  το  καταστατικό  και  συγκεκριμένα  το  άρθρο  που αναφέρει την εισφορά του εταίρου σε εργασία ή η απόφαση αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση επιχειρηματικής αμοιβής σε αυτόν.

Ο  υποψήφιος  δικαιούχος  βαθμολογείται  για  την  πρόσληψη  πτυχιούχων  όταν  αυτοί  είναι Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  σε  αντικείμενο  παραμφερές  με  αυτό  της επιχείρησης.

Η  πρόσληψη  πτυχιούχων  βαθμολογείται  συνδυαστικά  με  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας.

Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου αυτού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:     ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 8

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στα σημεία 2 & 3 κατωτέρω ως «Στοιχεία Επιχείρησης».

Για  την  τεκμηρίωση  του  μεγέθους  και  της  κατηγορίας  της  επιχείρησης  λαμβάνονται  υπόψη  και οι τυχόν  συνεργαζόμενες  ή  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις.  Στην  περίπτωση  που  το  μέγεθος  του δικαιούχου  διαφοροποιείται  μεταξύ  των  δυο  τελευταίων  χρήσεων,  σύμφωνα  με  τη  δήλωση, τα οικονομικά  στοιχεία  μεγεθών  και  απασχόλησης  υποβάλλονται  και  για  την  προηγούμενη  αυτών χρήση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:     ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

  9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  9.1:  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση  του  κριτηρίου  αυτού,  είναι  η  προσκόμιση  Υπεύθυνης  Δήλωσης  με  το  ποσό  των ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:   ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  βαθμολόγηση  του  κριτηρίου  αυτού,  είναι  η  προσκόμιση  των δικαιολογητικών  εγγράφων  από  τα  οποία  προκύπτει  το  ποσοστό  πωλήσεων  του  δικαιούχου  στο εξωτερικό σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310256360 είτε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2015 by Q-CERT.

 Καταγραφή3

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360